انجمن ها

Ask questions, get answers and connect with
users around the world.

 • Deleted User

  Deleted User
  2021/08/11 at 11:11

  الهام از درون خودتان می آید. آدم باید مثبت باشه وقتی مثبت اندیش باشید، اتفاقات خوبی می افتد.

 • Deleted User

  Deleted User
  2021/08/11 at 11:11

  چیزی که آسان به دست می آید مدت زیادی دوام نخواهد آورد و آنچه طولانی است آسان نخواهد بود.