انجمن ها

Ask questions, get answers and connect with
users around the world.

  • Deleted User

    Deleted User
    2021/08/11 at 11:11

    یک قهرمان نه با بردهایش، بلکه با نحوه ریکاوری آنها در هنگام سقوط تعریف می شود.