انجمن ها

Ask questions, get answers and connect with
users around the world.

  • Deleted User

    Deleted User
    2021/08/11 at 11:11

    چیزی که آسان به دست می آید مدت زیادی دوام نخواهد آورد و آنچه طولانی است آسان نخواهد بود.